tehran_shahram_sharif_small.jpg

Photo credit: 
Shahram Sharif
Image Aspect: 
43